ITA 2563

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
O1โครงสร้างหน่วยงานโครงสร้างหน่วยงาน
O2ข้อมูลผู้บริหาร แนะนำผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 22
1. อำนาจหน้าที่
2. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานสอวช. ได้มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของ สอวช.
1. ยุทธศาสตร์และแผนงาน สอวช.
2. แผนกลยุทธ์ 2560-2564
O5ข้อมูลการติดต่อติดต่อเรา
O6กฏหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562
พ.ร.บ. สอวช.
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
O8Q&A ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลผ่านช่องสอบถามข้อมูล/
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ทางเว็บไซต์
ติดต่อเรา
O9Social NetworkWebsite
Facebook
การดำเนินงาน
O10แผนดำเนินงานประจำปีแผนการดำเนินงานและงบประมาณสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนสอวช. ได้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการประเมินและบริหารผลการปฏิบัติงาน และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ
2. ระเบียบว่าด้วยการประเมินและบริหารผลการปฏิบัติงาน
3. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนในการสรรหา ผอ.สอวช.
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี1.รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปี 2562
2.รายงานประจำปี 2562
การปฏิบัติงาน
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน เช่น
1.วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
2.คู่มือกระบวนการ งานบัญชีการเงิน
3.ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การให้บริการ
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการสอวช. ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสอวช. ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการสอวช. ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน
O17E-Serviceสอวช. ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการดำเนินงานและงบประมาณสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนสอวช. ได้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการประเมินและบริหารผลการปฏิบัติงาน และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ
2. ระเบียบว่าด้วยการประเมินและบริหารผลการปฏิบัติงาน
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี1.รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.รายงานประจำปี 2562
3.งบการเงินประจำปี 2562 สวทน.
4.งบการเงินประจำปี 2562 สอวช.
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุ
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
O22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ1.ประกาศการจัดหาพัสดุ
2.ประกาศผลการจัดหาพัสดุ
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลแผนกลยุทธ์ สวทน. พ.ศ. 2560 – 2564 ในกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้วยการสร้างความเป็นเลิศด้านทุนมนุษย์ และการพัฒนากระบวนการทำงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอย่างมีธรรมาภิบาล (หน้าที่ 59 – 61)
แผนกลยุทธ์ 2560-2564 
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลแผนกลยุทธ์ สวทน. พ.ศ. 2560 – 2564 ในกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้วยการสร้างความเป็นเลิศด้านทุนมนุษย์ และการพัฒนากระบวนการทำงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอย่างมีธรรมาภิบาล (หน้าที่ 59 – 61)
แผนกลยุทธ์ 2560-2564 
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลข้อบังคับ กอวช.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีผลการดำเนินงานบริหารงานบุคคล ประจำปี 2562 ได้มีการเสนอพิจารณาในคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2562 โดยคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลยังคงมีผลบังคับใช้ตามมาตรา 80 พ.ร.บ. สอวช.
1. ผลการดำเนินงานบริหารงานบุคคล ประจำปี 2562
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
3. พ.ร.บ. สอวช.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงานได้มีการกำหนดขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ ดังนี้
1.บันทึกหรือหนังสือ แบบคำร้องเรียน
2.แจ้งผ่านทางเว็บไซต์
แบบร้องเรียน
ติดต่อเรา
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีมีการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการ กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของสำนักงาน
ข้อมูลรับเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องสอบถามข้อมูล/
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ทางเว็บไซต์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมสำนักงานได้มีการจัดงานเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยงานให้ทุน ภาคเอกชน สถานประกอบการ มาช่วยระดมความคิด และให้ข้อเสนอแนะ โดยความเห็นที่ได้ทั้งหมด จะนำไปวิเคราะห์ต่อไป
ประชุมการจัดทำข้อเสนอหลักการการส่งเสริมนวัตกรรมด้านใหม่ (Sandbox) ด้านเกษตรและอาหาร
เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานได้ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สอวช. ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหารผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานได้ให้ความสำคัญในการประกาศเจตจำนงสุจริตและการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สอวช. ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีสำนักงานได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตสำนักงานได้มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสอวช. ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานมีความรักต่อองค์กร มีความรักต่อประชาชน ความสามัคคี และการเป็นผู้ให้
สอวช. รวมพลัง ส่งต่อความรัก มอบจักรยานให้เด็กนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนบ้านคอวัง จ.นครปฐม”
แผนป้องกันการทุจริต
O39แผนป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง)
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สอวช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานสอวช. ได้มีการนำผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2562 มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2563
รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง สอวช. ครั้งที่ 1/2563
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานสอวช. ได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การใช้รถยนต์สำนักงานและการเบิกค่าพาหนะรับจ้างในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563