ภาพกิจกรรม

การฝึกอบรมกฏหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓

การฝึกอบรมกฏหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ คือ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมาตรา ๑๐๓ คือ ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การฝึกอบรม เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน

การฝึกอบรม เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน วันพุธที่  11  ตุลาคม 2560  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหว้ากอ 2 สวทน.