แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สวทน. ปี 2562