การฝึกอบรม เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน

การฝึกอบรม เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน วันพุธที่  11  ตุลาคม 2560  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหว้ากอ 2 สวทน.