การป้องกันการทุจริต

การฝึกอบรมกฏหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓

การฝึกอบรมกฏหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ คือ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมาตรา ๑๐๓ คือ ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา